ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها International Agency for Development of Culture, Education and Science IADCES پاسخ به : International Agency for Development of Culture, Education and Science IADCES

#3876 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

تمامی نشریات و ادعاهای متعلق به آنها توسط موسسه ای بنام International Agency for Development of Culture, Education and Science IADCES تحت وبسایت iadces.com غیرواقعی و جعلی اعلام میشود. تاکنون فعالیت IADCES منجر به واکنش و تکذیب رسمی توسط انتشارات Taylor & Francis و دانشگاه University of Chicago Law School مبنی بر ارتباط با این وبسایت شده است. نظیر جعل شدن ژورنال " Journal of Legal Studies" با زمینه حقوق توسط IADCES