ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index پاسخ به : نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index

#3896 پاسخ
avatar
دکتر امیری

کسب ایندکس Scopus پایه لازم برای ارزشیابی مجلات را در SJR) Scientific Journal Rankings) فراهم می نماید. که در آن مجلات بر اساس کیفیت از 1 تا 4 رتبه بندی شده اند.
مجلاتی که بدون کسب ایندکس Scopus و بدون اززشیابی کیفی، ESCI را کسب می نمایند، چندان قابل اعتماد نیستند.

هر مجله ای که در SJR) Scientific Journal Rankings) مورد ارزیابی قرار می گیرد و ESCI را نیز کسب نموده، تا حد زیادی قابل اعتماد است.