#3913 پاسخ
avatar
حسین نجاتیان شجاعی

اگر مقاله در مجله علمی تخصصی نمایه شود آیا می توان برای برخورداری از امتیاز آن در مجلات علمی ترویجی یا علمی پژوهشی مجددا درخواست چاپ نمود؟ متشکرم