#3992 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

وبسایت مذکور پس از مکاتبه وبسایت ضریب تاثیر با دکتر ولید موسی و محرز شدن عدم ارتباط این وبسایت با دانشگاه NDU، این ادعا را از وبسایت خود حذف و ناشر خود را به نام ناشری ناشناس "Al Takhasosat press" تغییر داد.

مجددا تاکید بر جعلی بودن و پرهیز از ارسال مقاله به این وبسایت میشود.