#4205 پاسخ
avatar
احسان

ژورنال Acta Medica International اخیرا نمایه اسکوپوس به خودش گرفته و زیر نظر دانشگاه Teerthanker Mahaveer University اداره می شود که یکی از بزرگترین دانشگاههای خصوصی هند است. و به تازگی جز مجلات پابلیشر مدنو شده که چند تا از مجلات ایرانی در این پابلیشر قرار دارند به نظرم نیاز به بررسی مجدد دارد.
نمایه های ژورنال: The journal is indexed with, or included in, the following:
EMBASE/ Excerpta Medica, Index Medicus for South-East Asia Region, Scimago Journal Ranking, SCOPUS