ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#4231 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سارا: … زورنالهای پولی اعتبار ندارند وحتی نقطه ضعف در زرومه محسوب میشوند …

صرف پولی بودن دلیل بر بی اعتباری نیست. چه بسیار ژورنال JCR که بصورت open-access منتشر می شوند.

 

ازاده: … موضوع پایان نامه و مقاله مربوطه چقدر در پذیرش دکترا تاثیر داره…

تاثیر مستقیم