ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall پاسخ به : اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall

#4298 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

قاسم: …حداقل یک خبر در سایت خودش می گذاشت که دیگر خسته شده و نمی خواهد ادامه بدهد…

قضاوت بدون داشتن اطلاع از شرایط کاری ایشان صحیح نیست. حتی استنباط خسته شدن !

 

قاسم: … مجموعه ایشان تقریبا تمامی ناشران نمایه شده در سایت DOAJ را نیز شامل می شد…

جالب اینکه بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در نمایه Doaj و دیگر نمایه های معتبر بواسطه تلاشهای Jeffrey Beall بوده است.

 

مجددا توصیه به مطالعه کثرت پژوهش های انجام شده توسط دیگر محققین در ارزیابی مجلات بی کیفیت مبتنی بر فهرست Jeffrey Beall میشود. که همگی بر صحت قابل قبول این فهرست صحه میگذارند.