ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#4536 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به روزرسانی status date بدون تغییر در status به معنای ورود(اعمال تغییر) سردبیر یا داور به پروفایل مقاله شما در دیتابیس است. بطور مثال یکی از داوران نظر خود را ثبت نموده. بطور معمول فرآیند داوری peer review میتواند از چند هفته تا چندین ماه به طول بیانجامد، اما پس گرفتن (withdraw) مقاله و سابمیت مجدد آن در یک ژورنال دیگر ممکن است منجر به بسیار طولانی شدن انتظار شما شود. ضمن آنکه باتوجه به پاسخگوبودن ژورنال مذکور، توصیه به صبر بیشتر میکنیم.