#4549 پاسخ
avatar
عبدی

در اخرین بلک لیست دانشگاه ازاد به ادرس http://rvp.iau[dot]ir/sp/ این نشریه جعلی معرفی شده است و بلک لیست می باشد/ همچنین در شماره اخری که چاپ شده مقاله اول را اگر نگاه کنید پر از غلط املایی و سال های فارسی هست که نشان می دهد داوری نشده و کاملا شواهدی بر جعلی بودن نشریه هست/ مگه میشه نشریه تاریخ مقاله مدیریت چاپ کنه؟؟؟؟