#4623 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

عبدی: … سایت اصلی journal.stainkudus[dot]ac.id/index.php/Fikrah/issue/archive می باشد…

 

ضمن تشکر از مشارکت شما، اما فقط تشابه نام بنظر میرسد.
ژورنال "Fikrah" با شناسه "ISSN: 2354-6174" متفاوت با ژورنال "Jurnal Fikrah" با شناسه "ISSN : 1511-1113" است.