#4664 پاسخ
avatar
بهنام

نتایج بررسی برای ژورنال با شناسه 13147668
در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶
این ژورنال در انجمن مورد پرسش/بحث قرار گرفته شده است
در فهرست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی یافت شد
تاریخ قرارگیری وضعیت مرجع
21/12/95 بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی
در فهرست ژورنال های هایجک شده یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده JCR یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده Master Journal List یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده Scopus یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده DOAJ دسترسی آزاد یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده PubMed یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده ISC یافت نشد