ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index پاسخ به : نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index

#4767 پاسخ
avatar
فاطمه

سلام برای دکتری پژوهشی داشتن دو مقاله isi یا پابمد الزامی است اگر کسی مقالاتی در Master Journal List داشه باشد کاوریج Emerging Sources Citation Index، یعنی این مقالات isi محسوب نمی شود؟
در گروه بندی مقالات وزارت بهداشت (1 تا 4) در کدام گروه قرار می گیرند ؟

با تشکر