ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟ پاسخ به : اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟

#4836 پاسخ
avatar
زهرا

مقاله ام را با صرف هزینه در ژورنالی به چاپ رساندم که در وبسایت آن به صراحت ضریب تاثیر خود را ImpactFactor=1.793 عنوان کرده است. اما در وبسایت impactfactor.ir فاقد ضریب تاثیر اعلام می‌شود؟!