ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟ پاسخ به : اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟

#4839 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

در ابتدا پیشنهاد میکنیم کلید واژه ضریب تاثیر جعلی (fake impact factors) را جستجو نمایید تا با فهرستی بلند از ضرائب ساختگی که توسط موسسات مجهول و نامعتبر با هدف اعتبارسازی برای مجلات غالبا یغماگر ایجاد شده اند آشنا شوید.

شاخص هایی نظیر:

Global Impact Factor, International Scientific Institute (ISI), International Scientific Indexing (ISI), IndexCopernicus, Science Impact Factor, Universal Impact Factor, Journals Impact Factor (JIFACTOR), General Impact Factor,….

متاسفانه ژورنال مدنظرشما نیز از این اعتبارسازی بهره برده است. 

 

توضیح: در عرف آکادمیک منظور از ضریب تاثیر (ImpactFactor) متعلق به یک ژورنال، شاخصی است که هرساله منحصرا توسط موسسه تامسون رویترز و از سال گذشته توسط Clarivate Analytics برای ژورنال های معتبر ISI (فهرست JCR) محاسبه و منتشر می‌شود. نتایج وبسایت ضریب تاثیر (impactfactor.ir) نیز مبتنی بر آخرین گزارش منتشر شده JCR می‌باشد.