#4866 پاسخ
avatar
داود جعفری

سلام

اشتباه در تایید مجله
بنده مجله International Journal of Economics and Financial Issues در سایت شما جستجو کردم که پیام داده این مجله در پایگاه دانش اسکوپوس نمایه نشده است ولی می تواند با جستجو در سایتها مورد نظر این مجله را در پیدا کرد که این مجله در این پایگاه داده نمایه شده بود

ISSN: 2146-4138