#5063 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

هر تاپیک اختصاص به یک ژورنال دارد.

ژورنال مذکور فاقد پوشش دهی توسط نمایه های معتبر تراز اول.
ضمن آنکه در Predatory بودن انتشارات IGI Global شائبه هایی وجود دارد.