ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چاپ مقاله فارسی به انگلیسی پاسخ به : چاپ مقاله فارسی به انگلیسی

#5120 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

در حالت خاص، با تامین چند شرط زیر، مقاله شما میتواند قابل انتشار باشد

▫️ دریافت موافقت رسمی از سردبیران هر دو ژورنال (داخلی و خارجی).
▫️ وجود فاصله زمانی میان دو انتشار.
▫️ در مقاله دوم، باید به چاپ قبلی آن به زبان فارسی اشاره شود.