ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چاپ مقاله فارسی به انگلیسی پاسخ به : چاپ مقاله فارسی به انگلیسی

#5129 پاسخ
avatar
sarikhani

بله از جمله مصادیق تقلب علمی است. بدین دلیل که در هر کار پژوهشی به مساله یا پرسشی پاسخ داده می شود و در صدد پیشبرد علم می باشد. لذا تغییر زبان انجام کار پژوهشی جدید نمی باشد.