#5245 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مذکور در نمایه JCR قرار ندارد و فاقد ضریب تاثیر است.

درخصوص امکان دفاع از رساله، باتوجه به وجود برخی تفاوت ها در آین نامه دانشگاه ها توصیه میشود با معاونت پژوهشی دانشگاه خود طرح موضوع نمایید.