#5304 پاسخ
avatar
عبدی

نشریات بلک لیست دانشگاه ازاد بروز شد ولی اثری از نشریه مورد نظر شما نیست/ این نشریه علی رغم پافشاری شما بلک لیست نشده/

http://sp.rvp.iau[dot]ir/dorsapax/userfiles/file/Validation-List-96-10-3.pdf