#5305 پاسخ
avatar
عبدی

ردیف 124 هست و هایلایت نکردن متوجه نشدم

طبیعیه نشریاتی که اینجا بحث میشن همه را بلک لیست میکنن چه شعیف باشن چه قوی

چون دانشگاه آزاد کسی را نداره اعتبار نشریات را بسنجه و مجبوره به بعضی جاها رجوع کنه و بلک لیست بسازه و تر و خشک را باهم بسوزانه