#5314 پاسخ
avatar
محمد

مجله مذکور در هیچ لیست سیاه گزارش نشده و همچنین در لیست احتیاط هم قرار ندارد و بعید به نظر می‌رسد که در بلک‌لیست قرار گیرد‌‌به دلیل این که در پایگاهای‌متعدد بین‌المللی نمایه شده است.