#5376 پاسخ
avatar
عبدی

یعنی ار دید مهندسین سایت ایمپکت فاکتور هر نشریه ای در نمایه ESCI باشه نامعتبرو توصیه به احتیاط شناخته میشه با این حساب/ میشه بگید به استناد کدام مرجع و منبع؟

شما فکر نمی کنید دارید اطلاعات اشتباه به پژوهشگران می دید پس نشریات زیر که در انتشارات معتبر الزیور و امرالد و دیگر نشریات مکه در پایگاه های وایلی، اسپرینگر، بریل و غیره هستند و جدیدا ایندکس امرجینگ شدن نیز نامعتبر و توصیه نمیشود؟.

 

ANNALS IN SOCIAL RESPONSIBILITY
Annual ISSN: 2056-3515
EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
Coverage

Emerging Sources Citation Index ASIA PACIFIC MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 1029-3132
ELSEVIER TAIWAN, RM N-412, 4F, CHIA HSIN BUILDING 11, NO 96, ZHONG SHAN N ROAD SEC 2, TAIPEI, TAIWAN, 10449
Coverage

Emerging Sources Citation Index EUROPEAN JOURNAL OF TRAINING AND DEVELOPMENT
Monthly ISSN: 2046-9012
EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, HOWARD HOUSE, WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
Coverage

Emerging Sources Citation Index

و صدها نشریه معتب دیگر که از دید موسسه شما توصیه به احتیاط میشه/