#5447 پاسخ
avatar
بهرام

همانطور که سابقا عرض شد این مجله ای اس ای نیست و در سایت تامپسون رویترز نمایه نشده است ولی در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و از این با توجه به برای دفاع از رساله دکترا نیاز به چاپ مقاله در مجله ای اس ای هست لذا نمیتوان صرفا با این مجله مجوز دفاع از رساله دکترا را اخذ نمود.