#5449 پاسخ
avatar
عبدی

در تاریخ 1 آبان 96 در بلک لیست دانشگاه آزاد قرار گرفته است و همچنین احتمال قرارگیری آن در بلک لیست وزارت بهداشت نیز وجود دارد.