ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟ پاسخ به : منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟

#5487 پاسخ
avatar
فریور خلیلی

سلام آیا همه مجلات نمایه شده در لینک تامسون رویترز دارای درجه آی اس آی بوده و برای دفاع رساله دکتری مورد تائید می باشند ؟