#5514 پاسخ
avatar
احمد

این ژورنال دارای دو ISSN 13000632, 13036203 میباشد
وقتی در سایت شما با هر کدام از این ISSN ها آن را بررسی میکنیم
نتایج جداگانه میدهد
در یکی Q2
در یکی Q4
بالاخره کدام معتبر است؟