#5543 پاسخ
avatar
اردوان

جالب است یک مجله در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت از کشور کره جنوبی تمام هم و غم خود را برای جلب نظر مقالات متنوع از ایرانیان محترم نموده است! در شماره کنونی خود تقریبا تمامی مقالات از دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه های ایران هستند!