#5549 پاسخ
avatar
حسینی

با سلام
مجله Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science در اسکوپوس ایندکس می شود. و ملاک
دیتابیس خود Scopus می باشد. البته اگر هر مجله ای از اسکوپوس تایید شود و یا خارج شود در دیتابیس اسکوپوس اطلاع رسانی می شود. اما در سیماگو هم تایید ایندکس و هم خارج شدن ان با تاخیر می باشد.
بنابراین ملاک پایگاه اسکوپوس است.
مجله مذکور در دیتابیس اسکوپوس از سال 2016 موجود است.
http://www.scopus[dot]com/sourceid/21100799500?origin=sbrowse