ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#556 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پیش تر توضیح داده شد که به اقتضای فرمت گزارش نمایه ها ، ممکن است فقط یکی از دو شناسه چاپی یا الکترونیکی ژورنال قید شود. به همین جهت توصیه میشود جهت بررسی اعتبار یک ژورنال، در صورت وجود هر دو شناسه آن را چک کنید (اولویت با p-ISSN).
حضور یکی از آنها در نمایه کفایت میکند.