#5582 پاسخ
avatar
علیرضا معمارزاده

مجله کاملاً معتبر است.
نتیجه ارزیابی بنده نشان میدهد آدرس جدید مجله( http://www.aloki[dot]hu/ )جایگزین آدرس قبلی آن ( http://www.ecology.kee[dot]hu ) گردیده است. لذا دانشگاه نجف آباد به اشتباه برای آن 2 سایت مطرح و آنرا جعلی خوانده است.

میتوانید جهت اطمینان از گفتار از سایت کتابخانه وابسته به دانشگاه منتشرکننده مجله آدرس جدید را استعلام نمایید.