ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای داوری جعلی fake peer review پاسخ به : معنای داوری جعلی fake peer review

#5587 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که فرآیند داوری peer-review مبتنی بر صداقت است

Peer review is a system based on trust.

باتوجه به تجربه و آگاهی نویسنده مقاله از حوزه پژوهشی خود، غالبا در فرآیند ثبت مقاله از وی خواسته میشود تا چند داور برای کمک به سردبیر در تسریع امر معرفی کند. اثبات تخلف یا سوء استفاده مولف از این فرصت جهت اثرگذاری بر تعیین نتیجه و گمراه نمودن سردبیر را جعل در داوری می نامند. نظیر معرفی ایمیل جعلی برای داوران پیشنهادی.