ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری گواهی حضور در کنفرانس – مصاحبه دکتری پاسخ به : گواهی حضور در کنفرانس – مصاحبه دکتری

#5590 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هرکدام امتیاز و اثر خود را دارد. ارائه شفاهی ، ارائه پوستر، گواهی پذیرش و بدون ارائه.

بسته به نظر اساتید در جلسه مصاحبه ممکن است از شما کیفیت ارائه پرسیده شود.

حتی المقدور مدارک مربوط نظیر پروسدینگ کنفرانس، گواهی ارائه را همراه خود در جلسه مصاحبه داشته باشید.