ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5610 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

🆘 نگرانی نویسندگان همکار از پیامد خطای نویسنده مسئول

🔸 به دنبال رخداد تلخ ابطال 24 مقاله یک پژوهشگر ایرانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سه تن از نویسندگان همکار ایشان (مندرج در مقالات) از همان دانشگاه و همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران طی مکاتبه با سردبیر ژورنال

International Journal of Hydrogen Energy


متعلق به انتشارات الزویر ضمن بیان اعتراض از عملکرد نویسنده مسئول و قطع هرگونه همکاری با ایشان، نگرانی خود را از آسیب به اعتبار و سابقه علمی خود بیان نمودند.