ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5615 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

⛔️ قطع گرنت چهار ساله یک پژوهشگر توسط دولت سوئد

▪️ دولت سوئد بدلیل اثبات تخلف و تایید مصادیقی از plagiarism و سوء رفتار پژوهشی برای دکتر پیتر اکلو (Peter Eklöv) از دانشگاه اوپسالا Uppsala University گرنت (پژوهانه) چهارساله اعطایی به وی را متوقف نمود. سخنگوی شورای پژوهشی دولت سوئد از رسیدگی دانشگاه اوپسالا جهت اخذ تصمیم مناسب برای دکتر پیتر اکلو خبر داد.