#5797 پاسخ
avatar
محسن حسینی

من تا ماه پیش آلمان بودم و این نشریه اونجا برای استاد عزیزم خیلی اهمیت داشت و از مقالات اون خیلی تعریف می کرد. همیشه مرغ همسایه غاز نیست.