ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#5822 پاسخ
avatar
شمیم

با سلام
بسیاری از مجلات درجه اول دنیا بعد از سابمیت مقاله چنین پیام هایی را توسط سردبیر برای نویسندگان ارسال می کنند
علت عمده این پیام ها این است که سردبیر کیفیت مقاله ارسالی را خوب می بیند اما آن را خارج از scope و aim کنونی مجله ارزیابی می کند. یعنی گرایش مجله در برهه زمانی کنونی چندان با مقاله ارسالی همخوانی ندارد و مقالات ارسالی دیگر در اولویت هستند.
پس این امر مرسوم هست و به هیچ وجه تصمیم سردبیر مجله مذکور غیر طبیعی نیست