#5884 پاسخ
avatar
رضا

این ژورنالInternational Journal of Applied Linguistics and English Literature سکوپوس نیست ودر لیست سیاه جفری و کتابخانه ملی امریکا قرار دارد. وزارت علوم هم ارزش بسیار کمی برای این ژورنال قایل است.