#5929 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
منظور از مقالات "علمی-پژوهشی داخلی"، مقالات منتشر شده در مجلات مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت با درجه اعطایی علمی-پژوهشی است. در نتایج وبسایت ضریب تاثیر این ویژگی بررسی و گزارش میشود. اما محدوده عنوان "علمی-پژوهشی خارجی" به گستره وسیعی از نمایه ها اطلاق میشود که بسته به اعتبار هر نمایه، امتیاز مربوط به خود را دارا است. رتبه بندی این سری نمایه ها میتواند بنا به نظر مرجع داوری تاحدودی متفاوت باشد، اما بعنوان یک طرح کلی (غیردقیق) میتوانید از جدول زیر استفاده نمایید:

 

درجه ۱ ) نمایه‌های استنادی بین‌المللی  : ISI Web of Science (ISI), Scopus
درجه ۲) نمایه‌های تخصصی بین‌المللی  PubMed ، BIOSIS ، Chemical Abstract ، EMBASE و….
(Advanced Polymers Abstracts | Aerospace and High Technology Database | AgelineAgricola | Agrindex | Agris | Aluminium Industry Abstract | Analytical Abstracts(RSC) | Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA) | Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA) | Art &Archaeology Technical Abstract (AATA) | ATLA Religion Database | Bacteriology Abstracts | Biological Abstract(BA) | BIOSIS | Biotechnology Research Abstracts | CAB & CABI Abstracts | Ceramic Abstracts | Chemical Abstract | Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA) | Civil Engineering Abstracts (CEA) | Computer and Information System Abstracts | Crop Science Database | Current Index to Statistics | Derwent Innovation Index | Design and Applied Arts Index (DAAI) | Documents in information Science(DoIS) | Earthquake Engineering Abstracts(EEA) | Ecology Abstracts | Econlit | Education Resources Information Center(ERIC) | Educational Research Abstracts (ERA) | Educational Technology Abstracts | EMBASE | Engineered Materials Abstracts | Engineering Village | Environment Index | Environmental Engineering Abstracts | Environmental Science Database | Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM) | E-Prints in Library & Information Science (E-LIS) | Family Index | Food Science and Technology Abstracts(FSTA) | Health and Safety Sciences Abstracts | Index Islamicus | Index to Christian Art | INSPEC | International Construction Database (ICONDA) | International Index to Music Periodicals (IIMP) | International Nuclear Information System (INIS Database) | International Pharmecutical Abstracts(IPA) | Lexis-Nexis | Library Literature and Information Science | LISA | LISTA | MathSci.net | Mechanical & Transportation Engineering Abstracts | Mechanical Engineering Abstracts | MEDLINE | Merck Index | Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX) | Meteorological and Geoastrophysical Abstracts | Music Index | Oceanic Abstracts | Philosopher's Index | Physical Education Index | Plants database | Population Index | Psychlit | PsycINFO | PubMed | Reaxys | Social Services Abstracts | Sociological Abstracts | Solid State and Superconductivity Abstracts | Toxicology Abstracts | Toxline | Water Resources Abstracts | World Wide Political Science Abstracts | Zentralblatt math (Z math) | )
درجه ۳) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام : ISC
درجه ۴) سایر  : Google Scholar + Doaj + SID یا NoorMags