#5949 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

اعتبار عنوان ISI محدود به مجلات نمایه JCR است.
استفاده از عنوان ISI برای مجلات لیست مستر بالاخص نمایه ESCI اعتبارسازی است.