#5987 پاسخ
avatar
داود

سلام
وبسایت ضریب تاثیر اعلام می دارد که طی مکاتبه با دانشگاه کورینوس مجارستان، لینک مجله تایید نشده و گفته شده که لینک مربوطه به دانشگاه مذکور تعلق ندارد. لازم به توضیح است که در خود سایت مجله اعلام شده که این دانشگاه حامی مجله است نه ناشر آن. در واقع این مجله توسط یک موسسه تحقیقاتی منتشر می شود نه توسط دانشگاه کوروینوس. بنابراین جواب دانشگاه کوروینوس صحیح است، اما ملاک جعلی بودن لینک مجله نیست. مجله موردنظر از سال 2014 لینک خود را از (www.ecology.kee.hu) به (www.aloki.hu) تغییر داده است. این دلیلی بر جعلی بودن مجله نیست. این مجله توسط موسسه تحقیقاتی (ALÖKI Applied Ecological Research and Forensic Institute Ltd.) منتشر می شود و توانسته است جزء مجلات وب آو ساینس قرار گیرد. چنانچه در کشور ما نیز بسیاری از مجلات علمی و پژوهشی معتبر توسط موسسات تحقیقاتی منتشر می شوند نه صرفا دانشگاهها….
به نظر اینجانب مجله موردنظر معتبر بوده و جعلی نیست و احتمالا پژوهش دانشگاه نجف آباد برای جلوگیری از پرداخت تشویقی به دانشجویان و اساتید و به طبع صرفه جویی در بودجه خود این تصمیم اشتباه یا هدفدار را گرفته است.
بدیهی است که تا جعلی بودن نام این مجله توسط لیست سیاه وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید نشود، این مجله معتبر می باشد.