#5991 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
استناد ما درخصوص تعلق این ژورنال به دانشگاه CORVINUS UNIV BUDAPEST (و نه موسسه یا نهادی دیگر) برگرفته از نمایه JCR بوده و پاسخ صریح این دانشگاه به وضوح عدم تعلق این وبسایت را بیان نموده است