#6052 پاسخ
avatar
محمد

با سلام سایت http://www.bcc.bas[dot]bg/ که مورد ادعالی این مجله است بسیار مشکوک است مثلا در سال 2017 در حدود 16 شماره چاپ کرده است (4 شماره که برای هر کدام 4 ویژهنامه هم دارد) … لینک های این سایت هم کبعضی ها کار نمی کند و در اول هیچ مجله ای صرفا مقالات گذاشته نمی شود که این مجله گذاشته است