#6054 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمد: … سایت این مجله بسیار مشکوک است …

 

ضمن تشکر از مشارکت شما
لیکن صرف دلایل شما نمیتوان چنین قضاوتی در مورد وبسایت آن داشت. هرچند که از نظر کیفی این ژورنال در هر دو نمایه JCR و Scopus در چارک چهارم Q4 قرار دارد.
وبسایت این ژورنال در زیردامنه رسمی آکادمی علوم بلغارستان Bulgarian academy of science قرار داشته (bas.bg). و این ژورنال متعلق به بنیاد شیمی آن iche.bas.bg است.