#6066 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمد :… دوماین ثبت شده bas[dot]bg با آدرس مجله bcc.bas[dot]bg در ابتدای آدرس تفاوت دارد…

مدیر: … وبسایت این ژورنال در زیردامنه رسمی آکادمی علوم بلغارستان قرار داشته…

 

عرض شد "زیر دامنه"، مفهوم Subdomain را مطالعه بفرمایید