#6068 پاسخ
avatar
محمذ

زیر دامنه یا Subdomain این مجله به صورت http://www.cl.bas[dot]bg صحیح می باشد که بعد از جلد 42 شماره 2 هیچ تغییری در آن دیده نمی شود
http://cl.bas[dot]bg/hosted-journals-of-the-bulgarian-academy-of-sciences/bulgarian-chemical-communications/
شاید بعد از سال 2010 به آدرس http://www.bcc.bas[dot]bg/index.html انتقال یافته است (در سایت قدیمی خبری از این انتقال دیده نمی شود) و تا سال 2014 هم تقریبا روند عادی چاپ مقاله را داشته است اما بعد از آن در هر شماره چند تا ویژه نامه زده است.
هدف اینجانب راهنمایی بزرکوارن در مورد این مجله است که بعضی از افراد در حال گرفتن پول و دادند پذیرش از این مجله هستند
اینجانب حداقل در این دو روز 5 ایمیل به سردبیر، مدیر مسئول مجله زده ام و پذیرش را هم ارسال کرده ام تا صحت آنرا جویا شوم ولی تاکنون هیچ خبری نشده است.