ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای مشخصه Q چیست؟ پاسخ به : معنای مشخصه Q چیست؟

#6072 پاسخ
avatar
Alireza Amerehei

سلام .درچاپ مقالات ای اس ای آیاQ1بهتر است یاQ3وزارت علوم از بتده Q3خواسته است ولی مقاله اینجانب درژورنال بارتبهQ1چاپ شده است ولی ایراد میگیرد.لطفا پاسخ دهید