#6078 پاسخ
avatar
محمد

قابل توجه کلیه عزیزانی که از مجله فوق در ایران نامه های پذیرش از موسسات می گیرند
این نامه نکاری بنده با سر دبیر محترم مجله اسا
Dear Prof. Armin, thank you for your message and reminding for faked letters of acceptance. The letter set you sent us is fake. Our letters do not contain the logo of the Bulgarian Academy of Sciences. The best proof for regularly submitted and approved article is its appearance in the web-site of the journal. We can guarrantee for its credibility. Our acceptance letters contain four digits number and the last two figures of the year of submission. The acceptance letters are also sealed by the journal stamp.They could be signed by either of us (V. Beschkov or D. Yankov).
We are also concerned of those faked letters.
Yours sincerely, V. Beschkov and D. Yankov.
P.S. All special issues uploaded to the web-site are fully reliable and passed through check and editorial work. All of them are compiled and processed by visiting editors or by us.