#6167 پاسخ
avatar
محمد قدسی

زحمت بکشید این مقاله را باز کنید و بخوانید و ببینید یک جمله ای که انگلیسی آن از نظر گرامری درست باشد پیدا می کنید

http://www.iemsjl[dot]org/journal/article.php?code=58073