#6204 پاسخ
avatar
سهیل

ای ژورنال ISIهست ؟ وIFان چند هست؟ سوال اصلیم این هست این ژورنال دارای اعتبار خوب هست یا از این ژورنالهایی هست که امسال ای اس ای و سال بعد کنفرانسی هم نیستن میشه…